PURPOSE

Our PURPOSE

เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับคุณภาพ

Our MISSION

เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรา สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ
ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ดูแพงขึ้น และ
เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
จนกลายเป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ที่อยู่ในใจลูกค้าตลอดไป

MISSION

PROFESSIONAL

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสูง

 • ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 • รักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสูง
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสำหรับธุรกิจ
 • รักษาระดับความเชื่อมั่นของลูกค้า
 • คงไว้ซึ่งมุมมองที่เป็นกลางและอิสระ
 • บริหารทรัพยากรของลูกค้าอย่างคุ้มค่า

ยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของลูกค้า
ให้เห็นผลอย่างชัดเจน

 • ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับคุณภาพสากล
 • เฝ้าติดตามผลกระทบแบบองค์รวม
 • ใช้เครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 • นำนวัตกรรมการจัดการด้านคุณภาพ ที่ปฏิบัติได้จริง สู่ลูกค้า
 • สร้างความสามารถให้กับลูกค้า เพื่อการยกระดับคุณภาพอย่างยั่งยืน
 • สร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความไว้ใจ

PERFORMANCE

ENVIRONMENT

สร้างสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
สำหรับลูกค้าคนพิเศษ

 • เสมอภาคและเท่าเทียม
 • ความเอาใจใส่และเอื้ออาทรต่อกัน
 • พัฒนาซึ่งกันและกัน ผ่านการให้คำแนะนำและพูดคุย
 • มีส่วนร่วมและป้องกันความขัดแย้ง
 • เปิดรับมุมมองที่แตกตต่างและหลากหลาย