COMMUNITY

ชุมชนคนคุณภาพ (FB “QUALITY 75”)

ชุมชนคนคุณภาพ (FB กลุ่มปิด QUALITY 75”) คือพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งได้เคยใช้บริการรับคำปรึกษา ฝึกอบรมภายใน หรือ บรรยาย โดย ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม ผู้ก่อตั้ง QUALITY75.co.th เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์การยกระดับคุณภาพมาแล้ว หรือที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

อาจมีการตั้งวงสนทนาผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (เช่น Zoom) เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะช่วยให้เห็นภาพต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเชื่อมสัมพันธ์เพื่อต่อยอดธุรกิจในกลุ่มผู้ที่มี “คุณภาพ” อยู่ในหัวใจ ให้กิจการสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และ/หรือก้าวกระโดดในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม

ลงทะเบียนเข้าร่วม

เมื่อท่านสมัครใช้บริการของ QUALITY75.co.th ท่านจะได้รับเชิญเข้าสู่ “ชุมชนคนคุณภาพ” (FB กลุ่มปิด QUALITY 75”) โดยอัตโนมัติ ตามอีเมลสำหรับการเชื่อมต่อ FB ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในคำขอรับบริการ

REGISTRATION