เพราะ “คุณภาพ” เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ การยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุก ๆ องค์กร
หน่วยงานภาครัฐ คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการกำหนดนโยบายและการนำลงไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่งคง แข็งแรง และยั่งยืน
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานจากใจจริง ที่ได้ให้โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรฐกิจของประเทศไปด้วยกัน

หน่วยงานภาครัฐ

 

และนี่คือรายชื่อองค์กรภาครัฐ (บางส่วน) ที่เคยเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม และบรรยาย ในวาระต่าง ๆ

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การยางแห่งประเทศไทย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล: โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล, งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 • โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ (Local Economy) จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดยะลา
 • โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
 • โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • สวนสัตว์นครราชสีมา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยร่วม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต