เพราะ “คุณภาพ” เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ การยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุก ๆ องค์กร
สถานศึกษา คือกลไกสำคัญในการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อให้อนาคตของชาติเหล่านั้น ได้เข้าสู่วิถีการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกับภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศ ได้อย่างมั่นใจและสามารถลงมือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้จริง
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานจากใจจริง ที่ได้ให้โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรฐกิจของประเทศไปด้วยกัน

สถานศึกษา

 

และนี่คือรายชื่อสถานศึกษา (บางส่วน) ที่เคยเป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม และบรรยาย ในวาระต่าง ๆ

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ