“เราเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด ทั้งในด้านวิชาชีพ กฎหมาย และจริยธรรม”
“Quality75 มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก ผ่านการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา และในวิถีการดำเนินธุรกิจของเรา”

CODE

จรรยาบรรณธุรกิจ เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล ในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งเราคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และเรายังคาดหวังให้ผู้อื่นที่ทำงานในนามของเรา เช่น ที่ปรึกษา และผู้ส่งมอบ ปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจของเราเช่นกัน

จรรยาบรรณธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตามค่านิยมและนโยบายของเรา รวมถึงเป็นการวางแนวทางตามความคาดหวังที่เรามีต่อสมาชิกในองค์กรทั้งหมด ในด้านต่าง ๆ ดังนี้:

1. การให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานวิชาชีพระดับสูงสุด

เราต้องการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เราให้บริการ โดยได้รับความไว้วางใจจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สูงสุด – โดยให้คำแนะนำตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนเสมอ และโดยการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและละเอียดอ่อนของลูกค้า – เราคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานทุกคนปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความไว้วางใจในสิ่งที่เราถือปฏิบัติตลอดเวลา

PROFESSIONAL

ENVIRONMENT

2. การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้บุคลากรของเรา

เรามุ่งมั่น พัฒนา และพยายาม ในการสร้างความตื่นตัวและรักษาผู้ร่วมงานที่ยอดเยี่ยม ด้วยโอกาสในการสร้างการเติบโตและการพัฒนา โดยจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้รู้สึกว่าได้รับความเคารพ และสามารถเติบโตไปในจุดสูงสุดขององค์กร ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรม

3. การเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม ช่วยจัดการกับความท้าทายทางสังคมตามวิถีการดำเนินธุรกิจ ผ่านการมีส่วนร่วมในชุมชน และอาจรวมถึงการช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นที่จำเป็น

SOCIETY

RISK

4. การบริหารความเสี่ยงองค์กร

เราต้องได้รับความไว้วางใจ ไม่เพียงแต่จากลูกค้าที่เราให้บริการ แต่ยังรวมถึงชุมชน และบุคลากรในองค์กรของเรา โดยสิ่งล้ำค่าที่สุดคือความซื่อสัตย์และความเป็นอิสระ อันจะนำมาซึ่งความไว้วางใจและชื่อเสียงขององค์กร – ความสามารถในการดำเนินงานของเราอาจสร้างผลกระทบต่อลูกค้า อาจเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เราอาศัยและทำงาน ดังนั้น เพื่อนร่วมงานทุกคนจึงควรดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกอยู่เสมอ เพื่อร่วมสร้างและปกป้องชื่อเสียงขององค์กร

5. การขอคำแนะนำและแจ้งข้อกังวล

ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในนโยบายหรือจรรยาบรรณ เพื่อนร่วมงานควรขอคำแนะนำเสมอเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือเมื่อใดก็ตามที่ไม่แน่ใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง หากเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นสิ่งที่เชื่อว่าอาจไม่สอดคล้องกับค่านิยม นโยบาย หรือหลักจรรยาบรรณ ที่อาจทำให้องค์กรหรือเพื่อนร่วมงานตกอยู่ในความเสี่ยง หรืออาจขัดต่อกฎหมาย ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งถึงสิ่งเหล่านั้น

เพื่อนร่วมงานที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องมีการดูแล เช่น หัวหน้างานหรือผู้จัดการ มีภาระหน้าที่เพิ่มเติมในการรายงานสิ่งใดก็ตาม ที่อาจเป็นการละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติติงาน เพื่อดูแลให้ปราศจากการล่วงละเมิดใดใด หรือป้องกันการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น

เราจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้เพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ในการรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการมีส่วนร่วมอย่างซื่อสัตย์ในการสอบสวนต่าง ๆ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร การตอบโต้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ถือเป็นการละเมิดนโยบายขององค์กร และอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย รวมไปถึงการเลิกจ้างในที่สุด

CONCERNS